دانلود English Grammar Ebook Collection - مجموعه کتاب های آموزش گرامر زبان انگلیسی

گرامر و یا دستور زبان مجموعه قوانین و ضوابط حاکم بر ساختار واژه‌ها، جمله‌ها، واج‌ها و آواها و معناها در زبان است. به عبارت دیگر دستور زبان مجموعه قواعد و آیین‌هایی است که اهل زبان آن‌ها را به طور ناخودآگاه فرا گرفته و زبان‌آموزان برای درک بهتر گفتار و نوشتار اهل زبان آن را می‌آموزند.
در مجموعه حاضر سعی شده کتاب های آموزش دستور زبان انگلیسی گردآوری شود.